Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie gminy Izbicko wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, wójt wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. Wnioski dzieci urodzonych w 2021 nie będą przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbicko składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie do 20 stycznia 2023 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale Nr. XLVIII.358.2022 Rady Gminy Izbicko  z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izbicko:

 * dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2020) oraz

 * dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 30.01.2023 do 10.02.2023 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne  powołane  przez dyrektorów przedszkoli.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Izbicko mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 17.04.2023 do 21.04.2023 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (zał. nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.2.2023 Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 stycznia 2023 r.)

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (14 luty 2023 r.) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „potwierdzenie woli przyjęcia” w przedszkolach, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane
(od 20 lutego 2023 do 22 lutego 2023 r.). Komisje rekrutacyjne przyjmują dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podają do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 23 lutego 2023 r.).

Po zakończeniu etapów postępowania rekrutacyjnego w przypadku uzyskania równorzędnych wyników do przedszkola przyjęte zostaną dzieci zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

· wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkoli wypełniają pozostałe oświadczenia woli objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi tj. religia , j. angielski, j. niemiecki. Druki (do pobrania na stronach internetowych przedszkoli lub w sekretariatach przedszkoli po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku: https://pizbicko.pl/

- Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach: https://www.zspotmice.pl/

- Przedszkole w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy: https://zspkrosnica.pl/

 

Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie rekrutacji do przedszkoli

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023/24 wraz z załącznikami (30. stycznia - 10. luty 2023)

 

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach na rok szkolny 2023/2024:

Liczba miejsc w przedszkolu - 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - 36

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024 - 14

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na drzwiach wejściowych.

Zakwalifikowany nie oznacza jeszcze przyjęty do przedszkola. Lista zakwalifikowanych to lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w sekretariacie pisemne "Potwierdzenie woli przyjęcia" od 20.02.2023 r. do 22.02.2023 r. (dokument do pobrania poniżej lub w sekretariacie).

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do wiadomości publicznej 23.02.2023 r. Lista przyjętych to lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani i otrzymali wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia oraz potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

PLIK DO POBRANIA:

Potwierdzenie woli przyjęcia (20. luty - 22.luty 2023)

 

Po zakończeniu rekrutacji rodzice dzieci przyjętych do przedszkola wypełniają zamieszczone poniżej oświadczenia.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Upoważnienie do odbioru dziecka

2. Oświadczenie dot. odpłatności

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4. Oświadczenie dot. uczęszczania na zajęcia z religii

5. Wniosek o objęcie dziecka nauką j. niemieckiego

6. Oświadczenie dot. uczęszczania na zajęcia j. angielskiego

7. Oświadczenie i deklaracja rodziców COVID

8. Zgoda na zajęcia z psychologiem i pedagogiem

9. Zgoda na pomiar temperatury

10. Zgoda na sprawdzenie czystości głowy