Informacja dla rodziców uczniów o wprowadzeniu nauki zdalnej

1.         Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.

2.         Szczegółowe zasady zdalnego nauczania

określone zostały w zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach nr 10/2020/2021  z dnia 23. 10. 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i   zwalczaniem COVID-19, które dostępne jest na stronie  zspotmice.pl,  a także do wglądu w sekretariacie Zespołu.

3.         Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line na platformie Microsoft TEAMS  oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, które potwierdzają zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dają podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanej w domu.

4.        Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

5.        Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

6.        Zajęcia on-line mogą odbywać się z wykorzystaniem funkcjonalności platform umożliwiających zdalne nauczanie, poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość.

7.        Szkoła kierując się zarówno jakością usługi jak i bezpieczeństwem danych, wdrożyła na potrzeby edukacji zdalnej następujące narzędzia edukacyjne, które zostały wybrane, na  podstawie rekomendowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji kanałów komunikacyjnych i narzędzi pracy zdalnej (w opinii Ministerstwa Cyfryzacji oferują one bezpieczne środowisko  nauczania podczas zawieszenia działalności szkół) :[1]

·        Dziennik elektroniczny Vulcan;

·        Microsoft Office 365 TEAMS

·        Służbowa poczta elektroniczna- Cloud Mail

8.        Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

a.    Administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otmicach oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otmicach, adres siedziby: ul. Klonowa 28, 47-180 Otmice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  numer telefonu: 774617283.

b.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod nr telefonu 668620696.

c.    Dane osobowe (pozyskane tylko w niezbędnym zakresie) uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach oraz rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

d.    Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są dostawcy usług  internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania. Odbiorcami danych, mogą być również inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e.    Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Informacje dotyczące lokalizacji przetwarzania danych przez firmę Microsoft dostępne są na stronie internetowe firmy Microsoft.

f.     Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, prowadzonym przez    Administratora.

g.    Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

h.    Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;

i.      W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób. Informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych przez Microsoft dostępne są na stronie internetowe firmy Microsoft.

j.      Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych;

k.    Podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji      obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

l.      Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności firmy Microsoft, dostępne są na stronie:

·         https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement;

 [1] Informacja Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 12.03.2020r, dla szkół o dostępnych kanałach komunikacji i narzędziach do pracy zdalnej dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online