ZARZĄDZENIE NR 07 /2022/2023

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach

z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłat za wyżywienie w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otmicach

Na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późniejszymi zmianami

zarządza się, co następuje:

 

 

 § 1 

Ustala się następującą wysokość za posiłki przygotowywane w  przedszkolu i szkole wchodzących w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach:

 

1)     śniadanie: 2,00 zł brutto (przedszkole),

2)     obiad: 5,00 zł brutto (przedszkole/szkoła)

3)     podwieczorek: 2.00 zł brutto (przedszkole).

9,00 zł brutto.

 § 2

 

Ustala się następującą wysokość za obiady przygotowywane dla nauczycieli i innych pracowników             Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach:

1)     śniadanie- 2,00 zł brutto.

2)     obiad- 5.00 zł brutto.

3)     koszt przygotowania posiłku- 2,50 zł.

łącznie- 9,50 zł brutto

 

§ 3

 

1.      Odpisy za obiady w szkole dokonywane będą za każdy dzień nieobecności, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 8.00. Zgłoszenie należy dokonać poprzez dziennik lub telefonicznie-  w sekretariacie.

2.      W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w szkole (choroba, pobyt w szpitalu)  należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

3.      W przedszkolu odpisy naliczane są  zgonie z „Regulaminem elektronicznej ewidencji pobytu dziecka „.

 

§ 4

Opłaty wnosi się miesięcznie- do 10 każdego miesiąca na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Izbicku nr 81 8907 1076 2006 5001 2518 0001.

 

§ 5

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej organ prowadzący Zespół może zwolnić rodziców z całości lub części opłat.

 

§ 6

Powyższe ustalenia zostały uzgodnione w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 7

Traci moc zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko Nr 06/2022/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.  w sprawie stawek żywieniowych.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2023 r.