Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

Zgodnie z wytycznymi MEiN (rozporządzenie z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 17.05.2021 r. w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracają do normalnej pracy w szkole. 

Pierwsze dwa  tygodnie- 17.05- 21.05.2021 oraz 24.05-28.05.2021 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, tzn. część uczniów przychodzi do szkoły, część pozostaje w domu na nauczaniu zdalnym. 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyli się już STACJONARNIE!

 

 

Obowiązywać będzie nowy plan lekcji, posiadający niewielkie zmiany do aktualnego planu. Dostępny jest na stronie szkoły.

W czasie powrotu do szkoły i nauki stacjonarnej obowiązuje nadal „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 na ternie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach”.  Przypominam najważniejsze zasady:

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1.      Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.      Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:

1)     od godz. 7.00- do 7.20- dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżające,

2)     od godz. 7.40- uczniowie klas IV-VIII.

3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły (do drzwi wejściowych)  i z niej (przy drzwiach wejściowych)  odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.      Na teren budynku  Zespołu wpuszczany jest tylko uczeń/ przedszkolak.

5.      Rodzic/opiekun prawny/ inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do wyznaczonych drzwi wejściowych do budynku szkoły:

1)     grupa maluchów przedszkola- wejście główne od strony ulicy Klonowej,

2)     grupa starszaków przedszkola, klasy I-III- wejście od strony kuchni i jadalni,

3)     klasy IV-VIII- wejście od strony sali gimnastycznej.

6.      Dziecko wpuszczane jest do szkoły przez wyznaczonego pracownika, który dba o to, by uczeń/przedszkolak przy wejściu do szkoły zdezynfekował ręce, następnie kieruje ucznia do szatni, skąd uczeń już sam idzie do wyznaczonej sali lekcyjnej, przedszkolak jest odprowadzany przez woźną oddziałową.

7.      Uczeń/ dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.

8.      Uczeń/ dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10.   Pracownik wyznaczony do odbioru uczniów/ dzieci dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.

11.   Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły/przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

12.   Opuszczając placówkę uczeń/dziecko odprowadzany jest przez pracownika Zespołu do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej oczekującej przy odpowiednich drzwiach wejściowych (patrz pkt 5).

13.   W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka przedszkolnego odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku, odbiór ucznia ze świetlicy- wejście od strony boiska- przy kuchni.

14.   Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (edziennik, poczta służbowa nauczycieli, telefon w sekretariacie Zespołu: 774617283 lub  723045333; w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

15.   Jeżeli pracownik Zespołu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

16.   W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

17.   Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

18.   Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

19.   Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły (w wyznaczonych miejscach), w tym w czasie wszystkich przerw- przy odpowiednich warunkach pogodowych.

20.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

21.   Każdy uczeń/przedszkolak ma przypisaną szafkę w szatni.

22.   Każda klasa, grupa przedszkolna ma przypisaną salę lekcyjną/ przedszkolną:

1)     grupa maluchów- sala nr 17 .

2)     grupa starszaków- sala nr 16

3)     klasa I- sala nr 19

4)     klasa II- sala nr 15

5)     klasa III- sala nr 18

6)     klasa IV- sala nr 21

7)     klasa V- sala informatyczna- nr 27,

8)     klasa VI- sala nr 23,

9)     klasa VII- sala nr 22,

10)  klasa VIII- sala nr 1

23.   Uczniowie mogą przechodzić na inne zajęcia: wychowanie fizyczne, informatykę.

24.   Przerwy organizowane są na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu między klasami.

25.   Dzieci przedszkolne spędzają czas wolny na placu zabaw z zachowaniem dystansu między grupami: jedna grupa na jednej części placu zabaw (naprzemiennie).

26.   W czasie wchodzenia do szkoły/ przedszkola, przechodzenia z szatni do klas, sal, z klasy na stołówkę, salę gimnastyczną, boisko, plac zabaw uczniów obowiązują maseczki ochronne.

27.   Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

28.   Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola.

 

W dniach 17-18 maja odbędą się zebrania- wywiadówki w szkole (z zachowaniem reżimu sanitarnego), na których uzyskacie Państwo dodatkowe informacje.

Autobusy, stołówka Zespołu funkcjonują bez zmian.

Służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

Z poważaniem- Jolanta Lamm- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach